یکشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۳۹۸
خانه / بازاريابي / فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

یکی از سوالات مهم در حوزه مدیریت استراتژیک آن پیشامد جدید می باشد که آیا فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک با برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژی متغایر و متفاوت می باشد ؟ فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک یا برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک ؟

قطعا فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژی مرتبط و همچنین مکمل خواهند بود. ولی باید توجه داشت فکر کردن و اندیشیدن استراتژی و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک دو مفهوم متغایر و متفاوت خواهند بود.ساخته یا ایجاد تمایز بین “برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک و همچنین فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک” بسیاری از گیج کننده و همچنین سخت می باشد ، چه برسد به اولویت‌بندی آن هم‌ها. در حال حاضر یک واقعیت وجود دارد و همچنین آن هم آن می باشد که فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک و همچنین اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک در میان بسیاری از بزرگان و رهبران چالش بزرگی می باشد. بنابراین درک روشنی از ارزش و همچنین منافع فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک ضروری می باشد.

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک Strategic Thinking

عبارت می باشد از نگاه کل نگر ( جامع ) به نهاد می باشد .فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک خیلی زیاد موثر و همچنین یک ابزار ارزشمند می باشد و همچنین مستلزم و نیاز به توسعه تجربه و مهارت بالا در خلاقیت، حل پیشامد جدید، کار تیمی و همچنین فکر کردن و اندیشیدن انتقادی دارد. خبر خوب آن می باشد که آن مهارتی آموختنی می باشد. تحقیقات ثابت کرده می باشد که فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک را می قدرت از طریق هفت بعد توضیح داد :

 1. چشم انداز بعدی
 2. فرمولاسیون استراتژیک و همچنین پیاده سازی
 3. نقش مدیر در ساخته یا ایجاد استراتژی
 4. کنترل
 5. نقش مدیریت در اجرا
 6. ساخت استراتژی
 7. فرآیند و همچنین پس نتیجه آن می شود که

فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در خصوص پیش‌بینی بعدی یک شرکت بحث می‌نماید. با آن کار، مشخص کردن مراحل چگونگی رسیدن به آنچه که جهت بعدی طراحی شده می باشد، آسان تر می می شود و همچنین از مسیرهایی که ممکن می باشد منجر به شکست کسب و همچنین کار گردد، دور خواهید ماند. همچنین و علاوه بر آن، از طریق فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک ، کسب و همچنین کار قادر به سازگاری اکثرا و بیشتر با تغییر می باشد.

برنامه جذاب و جالب و خوب استراتژیک Strategic Planning

برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک یک فرآیند برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی مستمر می باشد که بر فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک قوی متکی می باشد. هنگامی که فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک به درستی انجام شد، در طی یک سال شمسی چند بار مورد بررسی کردن مجدد واقع خواهد شد. آن یک روند دائما در جریان می باشد که در بازه زمانی سه ماهه صورت می‌پذیرد، که بر طرح‌ها، برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها و همچنین فعالیت‌های نهاد تأثیر می گذارد.

منیتزبرگ پنج اراده و تصمیم راسخ رسمی استراتژیک را گفتن می‌نماید :

 • برنامه جذاب و جالب و خوب Plan
 • ترفند Ploy
 • الگو Pattern
 • موقعیت Position
 • دیدگاه Perspective

مفاهیم کلیدی استراتژی سنجیده Deliberate و همچنین موردنظر  Intended ( به‌عنوان برنامـه و همچنین موقعیـت و همچنین ) استراتژی نوظهور Emergent و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی نشده (به‌عنوان الگویی در جریان تصمیمات) در کنه پیوسـتار شکل‌گیری هر استراتژی قرار دارد . رهیافت برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی منطقی ، اراده و تصمیم راسخ‌گیری استراتژیک را به‌عنوان یک فرآیند دقیق و همچنین مرحله‌به‌مرحله بررسی کردن می‌کند. مشکل آن می باشد که در صورتی که چه مـدل منطقـی ، رویکـردی روشـن ، قابل‌درک و همچنین سیستماتیک را جهت برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک ارائه می‌کند ، ولی باید توجه داشت شامل آن مفروضات می باشد که درواقعیت غیرقابـل حفظ کردن می باشد.

واقعیت آن می باشد که ممکن می باشد نهاد‌ها کار را با یک برنامه جذاب و جالب و خوب منطقی آغاز کنند ،ولی باید توجه داشت گه‌گاه ممکن اسـت هرچه پیش می‌روند از نیت و اراده و همچنین نیت واقعی خود دور شوند. استراتژی‌های موفقیت‌آمیز یـا تحقق‌یافته اغلـب استراتژی‌های ظهور یافته‌ای Emergent خواهند بود که به‌عنوان بخشی از یک الگوی در جریان اقدامات شکل‌گرفته‌اند . دیدگاه ساخته یا ایجاد استراتژی به‌عنوان یک فرآیند خلاقانه و همچنین پویا Responsive و همچنین شهودی در داخل یک چارچوب محیطی عمدتاً غیرقابل‌پیش‌بینی ، اکثرا و بیشتر با مفهوم فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک متناسب می باشد .

منیتزبـرگ بیـان می‌دارد کـه برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک و همچنین فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک دو فرآیند تفکری مجزا خواهند بود :

 • رویکرد برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی : شـامل آنـالیز ، تدوین و همچنین سیستم‌ها و همچنین رویدادهای رسمی کردن می‌باشند
 • فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک : سنتز (ترکیب) – تشـویق تفکـر شهودگرایی ، نوآوری و همچنین خلاقیت درهمه سطوح نهاد می باشد .

به‌روش سنتی ، استراتژی شامل ساخته یا ایجاد موضع قابل دفاع یا مزیت رقابتی پایدار بود ، امروزه استراتژی بایستی و حتما بر تطابق و همچنین بهبود مستمر تمرکز کند و همچنین دائما در حال تغییر و همچنین تکامل باشد . در مواجهه با بازارهای غیرقابل‌پیش‌بینی، خیلی زیاد متلاطم (آشفته) و همچنین رقابتی، دارا بودن قابلیـت تفکـر اسـتراتژیک نوآور و همچنین واگرا در سطوح متعدد سازمانی بعنوان مرکز ساخته یا ایجاد و همچنین حفظ مزیت رقابتی دیده می‌می شود

پنج ویژگی فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک :

 1. فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک منعکس‌کننده سیستم‌ها یا دیدگاه کل‌نگری اسـت کـه چگـونگی تـاثیر و همچنین دخالت قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف نهاد بر یکدیگر و همچنین همچنین محیط‌های متغایر و متفاوت را بررسی کردن می‌کند .
 2. فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک مظهر تمرکز بر هدف intent می باشد که آن در جهت مقابـل رهیافـت برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک سنتی می باشد که بر ساخته یا ایجاد تناسب و همچنین سازگاری میان منابع موجود و همچنین فرصت‌های نوظهور تمرکـز می‌کند ، هدف (تمایل ) استراتژیک عدم سازگاری یا تناسب اساسی میان آن‌ها می باشد .
 3. فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک فکر کردن و اندیشیدن به‌موقع می باشد . متفکران استراتژیک ارتباط درونی قبل ، حال و همچنین آینـده را درک می‌کنند .
 4. ساخته یا ایجاد و همچنین آزمون فرضیه، مرکز اقدامات فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک می باشد .
 5. فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک موجب ساخته یا ایجاد قابلیت فرصت‌طلبی هوشیارانه می‌می شود ، تشخیص و همچنین گـرفتن مزایـای فرصت‌های کنونی در حال وقوع می باشد .

توانائی فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک ، جهت فرآیند ساخته یا ایجاد استراتژی بعد غیره ای را فراهم می‌آورد . گرفتن می‌می شود که فکر کردن و اندیشیدن و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک در صورتی که چه مجزا و همچنین متغایر و متفاوت از یکدیگر خواهند بود ، ولی باید توجه داشت فرآیندهای تفکری مـرتبط بـاهم و همچنین کامل‌کننده یکدیگر خواهند بود ، بنابراین هریک را جهت مدیریت استراتژیک اثربخش بایستی و حتما حفظ و همچنین حمایت کرد. برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی سناریو به‌عنوان ابزاری تفکری و همچنین وسیله‌ای ارتباطی می باشد که اندیشه و همچنین فکر کردن و اندیشیدن مدیران بجـای جـایگزین شدن آن هم کمک می‌کند . برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی سناریو در زمان‌هایی که عدم اطمینان و همچنین پیچیدگی بالاسـت ارزشـمند می باشد و همچنین موقعیت کنونی شرکت را به چالش می‌کشد . از طریق شناسایی روندها وعدم اطمینان‌ها در محیط کلان نهاد ، برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی سناریو :

 • ابزاری جهت ترسیم کلیات بعدی را فراهم می‌آورد .
 • تلاش جهت کسب دامنه‌ای از optionها
 • ترغیب به فکر کردن و اندیشیدن در مورد آلترناتیرهایی که ممکن می باشد درغیراین صورت نادیده گرفته شوند و همچنین به چالش کشیدن Mindset رواج پیدا کرده ( رایج )

توانائی فکر کردن و اندیشیدن بطوراستراتژیک وابسته به تعاون میان عوامل موقعیتی در فضای سازمانی و همچنین ویژگی‌های اشخاص مشارکت‌کننده در آن هم می باشد .عوامل موقعیتی دریک محیط سازمانی می‌تواند روحیه خلاقیت را در آنجا ساخته یا ایجاد یا از بین ببرد.

وابستگی فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک اشخاص به توانائی :

 • دیدن فرصت‌های بیرونی و همچنین انسجام و همچنین یکپارچه کردن آن هم‌ها در حمایت از کسب‌وکار.
 • فکر کردن و اندیشیدن بطور جانبی و همچنین شهودی.
 • تفسیر و همچنین ارزیابی رخدادها و همچنین تعین اقداماتی که بایستی و حتما انجام می شود .

ویژگی‌های رهبرانی که موجب ساخته یا ایجاد فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در نهاد می‌شوند عبارت‌اند از :

 • تجربه و مهارت بالا‌های میان فردی قوی
 • توانائی برانگیختن دیگران نسبت به چشم‌انداز Vision و همچنین انجام اقدامات مهم
 • شور و همچنین اشتیاق و همچنین تعهد همه‌جانبه و همچنین فراگیر
 • باور و همچنین حساسیت نسبت به همکاران
 • تخصص در ساخته یا ایجاد و همچنین هدایت تیم‌ها
 • تخصص در اداره روابط ، ساخته یا ایجاد شعبه‌ها و همچنین ارتباط و رابطه‌ی دوستانه
 • سطوح بالایی از ارزیابی ، شوروهیجان ، انگیزش و همچنین تعهد
 • درک عمیق از کسب‌وکار و همچنین عملیاتش

راه‌های افزایش ظرفیت فکر کردن و اندیشیدن خلاق در نهاد عبارت‌اند از :

 • ساخته یا ایجاد سیستم پاداشی که فکر کردن و اندیشیدن خلاق در سرتاسر نهاد را تشویق و همچنین حمایت می‌کند . محیطـی حمـایتی زمان ، فضا و همچنین پول به ایده‌های خوب اختصاص می‌دهد .
 • فراهم آوردن شرایط آزمایشی و همچنین تسهیلات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت فعالیت‌های تجربی ( علمی ) جهت ساخته یا ایجاد فکر کردن و اندیشیدن خـلاق و همچنین تجربه و مهارت بالا‌های کار تیمی .
 • تشویق افراد نهاد جهت پذیرش فعالیت‌های که بهره بری و استفاده هرچه اکثرا و بیشتر از ظرفیت‌های ذهنی را تشویق می‌کند .
 • الگوسازی رفتارهای مطلوب از طریق بزرگان و رهبران درهرسطوح سازمانی

دکتر رئوف رابطی

تیم مشاوران مدیریت ایران : مباحث و مطالب آن وبسایت و مرکز خبرهای جدید شامل حمایت از حق مؤلف و همچنین مترجم می باشد و همچنین هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قوانین و قانونی دارد.

نوشته فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک اولین بار در تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT. پدیدار شد.

%name فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک
منبع
برترین آموزش ها در باره بازاریابی : فکر کردن و اندیشیدن استراتژیک در مقابل برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی استراتژیک

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

برندینگ داخلی چیست ؟ [ اصول طراحی برندینگ درون سازمانی ]

برندینگ داخلی چیست ؟ [ اصول طراحی برندینگ درون سازمانی ] برندینگ داخلی ( برند …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال پیامک بلک لیست